Aankoopcontract

Rerug naar de startpagina

1.Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Konica Minolta Business Solutions Belgium NV, Berkenlaan 8a-b, 1831 Diegem, België, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer: 0863.205.176, info@konicaminolta.be (hierna „Konica Minolta” of “Dienstverlener”) met betrekking tot de online aankoop van multifunctionele kopieertoestellen of printers (hierna: “Producten”) van Konica Minolta via de website (“platform”).

2. Gebruik van het online platform

2.1. De klant dient zich te registreren alvorens gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden Producten en diensten. Bij de registratie moeten de door de klant ingevoerde bedrijfsgegevens juist en volledig zijn en door de klant steeds worden bijgewerkt.

2.2. Na controle van de registratiegegevens en aanvaarding van de klant, zal Konica Minolta een Klantenaccount aanmaken.

2.3. Konica Minolta heeft het recht te weigeren om een Klantenaccount aan te maken en een Klantenaccount of gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen indien:

  • de klant een natuurlijk persoon is;
  • de registratiegegevens van de klant onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn;
  • de kredietwaardigheid van de klant onvoldoende is;
  • de klant, ondanks waarschuwingen, ernstig of herhaaldelijk in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen,
  • een Klantenaccount zonder toestemming of op een onwettige of ongepaste manier wordt gebruikt.

2.4. De Klant mag alleen gevolmachtigde personen binnen de onderneming van de Klant toegang verlenen tot dit platform en is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn Klantenaccount plaatsvinden.

2.5. De Klant dient de toegangsgegevens van zijn Klantenaccount (zoals wachtwoorden en/of andere gegevens) te beveiligen. Hij moet Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn toegangsgegevens of account.

2.6. Het is de Klant verboden om op het platform data te verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en zakengeheimen. (iv) die virussen of andere schadelijke componenten bevat.

3. Bestelling en aanvaarding via het Platform

3.1. De klant krijgt via het Platform de mogelijkheid om multifunctionele kopieertoestellen of printers (hierna: “Producten” of “Product”) aan te kopen bij Konica Minolta.

3.2 De klant kiest in functie van de technische specificatie van een Product, de bijhorende opties en de gepubliceerde prijzen op het Platform welke Producten het best aan zijn eisen en verwachtingen voldoen. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de klant op het Platform maakt. De klant moet op eigen risico de verenigbaarheid tussen de Producten en diens eigen interne IT-systemen controleren.

3.3. Door het bestelproces op het Platform te voltooien, doet de klant een bindend aanbod bij Konica Minolta tot het sluiten van een aankoopcontract met Konica Minolta voor de gekozen Producten. Pas na aanvaarding van het aanbod door Konica Minolta, komt er tussen de klant en Konica Minolta een wederkerige online aankoopovereenkomst tot stand.

3.4. Een loutere ontvangstbevestiging van de bestelling, houdt geen aanvaarding van het aanbod door Konica Minolta in. Een aanvaarding gebeurt enkel door een e-mail van Konica Minolta waarin uitdrukkelijk de aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd.

3.5. Konica Minolta heeft een discretionaire bevoegdheid om het aanbod van de klant al dan niet te aanvaarden. De situaties in artikel 2.3 geven aanleiding tot het weigeren van het aanbod door Konica Minolta.

3.6. Deze algemene voorwaarden dienen door de klant te worden geaccepteerd op het ogenblik van het plaatsen van een aanbod/bestelling.

4. Prijs

4.1. De aankoopprijs wordt vermeld op het Platform en zal naderhand schriftelijk worden bevestigd door Konica Minolta

4.2. De aankooprijs is een bedrag exclusief BTW en excl. auteursrechtelijke vergoedingen zoals Reprobel, Auvibel, etc.

4.3. De klant aanvaardt dat de aankoopfactuur via elektronische post kan worden verzonden naar het e-mailadres dat de klant hiervoor heeft opgegeven.

4.4. De aankoopprijs wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum, naar keuze van de klant, betaald via een SEPA-mandaat of een kredietkaart. Iedere laattijdige betaling verleent Konica Minolta het recht om intresten aan te rekenen conform de wettelijke intresten vastgelegd in de wet tot bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% op de aankoopprijs.

5. Eigendomsrecht en overdracht risico

5.1. Het Product blijft eigendom van Konica Minolta zolang de klant de volledige aankoopprijs niet heeft betaald. Konica Minolta behoudt het recht van terugvordering van de niet-betaalde verkoper zolang de aankoopprijs niet werd betaald door de klant.

5.2. De klant draagt het risico van tenietgaan of beschadiging van het Product vanaf het ogenblik van levering van het Product door Konica Minolta.

6. Levering

6.1.De eventuele leveringstermijnen vermeld op het Platform zijn louter indicatief. Een eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door Konica Minolta.

6.2 De klant aanvaardt dat Konica Minolta de levering van de Producten kan laten uitvoeren door een onderaannemer.

6.3. Bij de aankoop van meerdere Producten is Konica Minolta gerechtigd om de aangekochte Producten in deelleveringen te laten leveren.

7. Omruilgarantie en convenience pack

7.1.Konica Minolta garandeert dat het Product beantwoordt aan de technische specificaties zoals overeengekomen. De klant zal het Product onmiddellijk na levering inspecteren en Konica Minolta onverwijld op de hoogte stellen van eventuele gebreken of niet conformiteit.

7.2. Konica Minolta zal op eigen kosten een gebrekkig Product vervangen door een Product met dezelfde technische specificaties op voorwaarde dat na controle en onderzoek door Konica Minolta blijkt dat het gebrek op het ogenblik van levering reeds intrinsiek in het Product aanwezig was en dit gebrek niet is ontstaan ten gevolge van een onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige installatie van het Product door de klant. Deze omruilgarantie verstrijkt en elke vordering van de klant op basis van deze garantie verjaart 2 maanden na levering van het Product.

7.3. De klant heeft de optie om een “convenience pack” aan te kopen waarin de klant voor een periode van 2 jaar vanaf levering een omruilgarantie verkrijgt in geval van een technisch defect van het Product en waarbij er één set van vier toners (CMYK) en één tonerafvalbox wordt meegeleverd bij levering van het Product. Indien de klant voor deze optie kiest, zal Konica Minolta op eigen kosten een Product dat binnen de 2 jaar na levering defect is ten gevolge van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de klant (bv. onzorgvuldig gebruik van het Product, verkeerde installatie van het Product, etc) vervangen door een Product met dezelfde technische specificaties.

8. Gegevensbescherming

8.1. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (zoals e-mailadressen, IP-adressen, etc) die zij zal implementeren, beheren en verwerken door middel van het Product. Konica Minolta draagt op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid en treedt niet op als verwerker van persoonsgegevens.

9. Onderhoud

De klant kan voor de uitvoering van een onderhoud of een herstelling op het Product beroep doen op de Hotline Support van Konica Minolta tegen betaling van de toepasselijke onderhoudstarieven op dat ogenblik.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Konica Minolta is aansprakelijk en zal de klant vergoeden voor alle bewezen schade, uitgezonderd indirecte schade en gevolgschade (zoals winstverlies, verlies aan papier, etc.) die de klant lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan Konica Minolta toerekenbaar zijn tijdens de uitvoering van deze overeenkomst.

10.2. Behalve voor opzettelijke of zwaarwichtige tekortkomingen in hoofde van Konica Minolta, zal de aansprakelijkheid van Konica Minolta in uitvoering van deze overeenkomst beperkt worden tot een bedrag gelijk aan de betaalde maandelijkse vergoedingen gedurende een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de tekortkoming.

11. Software licenties

11.1 Indien de klant via het Platform heeft geopteerd om software te kopen, dan zal Konica Minolta de klant voorzien van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Gebruik in deze overeenkomst impliceert het opslaan, laden, installeren, openen, uitvoeren of weergeven van de software.

11.2. Konica Minolta en\of licentiegevers van Konica Minolta behouden alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van en met betrekking tot deze software.

11.3 De klant zal deze software enkel voor eigen interne bedrijfsvoering gebruiken. Het is de klant in ieder geval verboden om deze software aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, te leasen of hiervoor een sublicentie af te sluiten met derden. De klant onthoudt zich van alle handelingen die bestaan in het wijzigen, vertalen of omzetten in een andere programmeertaal van de software of om deze te veranderen, te ontmantelen, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen, of om derden toe te staan een van deze acties uit te voeren op de software.

11.4 De klant verklaart zich akkoord om de software te gebruiken overeenkomstig de licenties en/of de gebruiksvoorwaarden die gedurende de installatie van de software op de display van het Product zijn weergegeven en die uitgaan van eventuele licentiegevers van Konica Minolta (de zogenaamde “EULA”)

11.5 Konica Minolta levert de software “zoals het is” en geeft geen garantie dat de software geschikt is voor een bepaald doel of gebruik.

12. Slotbepalingen

12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

12.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op of verband houden met deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid, naar keuze van de verzoekende partij, van de rechtbanken van Brussel of Antwerpen.

12.3 Aangezien de klant bij het gebruik van het Platform steeds handelt voor beroepsmatige doeleinden, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de niet-toepasbaarheid van artikelen XII.6§1, 8° XII.7 § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek van Economisch Recht. 12.4. Indien een bepaling in deze overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst of het resterende deel van de bepaling onverminderd van kracht. Een dergelijke ongeldige bepaling zal worden vervangen door een andere bepaling die overeenstemt met de bedoeling van deze bepaling en de overeenkomst.

12.5. Een wijziging of aanvulling op deze overeenkomst is slechts geldig indien dit online of schriftelijk door alle betrokken Partijen is geaccepteerd.

 

Rerug naar de startpagina