RelaxRate Contract

Terug naar de startpagina

1.Toepassingsgebied

1.1Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Konica Minolta Business Solutions Belgium NV, Berkenlaan 8a-b, 1831 Diegem, België, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer: 0863.205.176, info@konicaminolta.be (hierna „Konica Minolta” of “Dienstverlener”) met betrekking tot de online verhuur en onderhoud van Producten van Konica Minolta via de website (“Platform”). 


2. Gebruik van het online platform 

2.1. De klant dient zich te registreren alvorens gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden producten en diensten. Bij de registratie moeten de door de klant ingevoerde bedrijfsgegevens juist en volledig zijn en door de klant steeds worden bijgewerkt.

2.2. Na controle van de registratiegegevens en aanvaarding van de klant, zal Konica Minolta een Klantenaccount aanmaken.

2.3. Konica Minolta heeft het recht te weigeren om een Klantenaccount aan te maken en een Klantenaccount of gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen indien: 

- de klant een natuurlijk persoon is;
- de registratiegegevens van de klant onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn;
- de kredietwaardigheid van de klant onvoldoende is;
-de klant, ondanks waarschuwingen, ernstig of herhaaldelijk in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, 
- een Klantenaccount zonder toestemming of op een onwettige of ongepaste manier wordt gebruikt.

2.4. De Klant mag alleen gevolmachtigde personen binnen de onderneming van de Klant toegang verlenen tot dit platform en is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn Klantenaccount plaatsvinden. 

2.5. De Klant dient de toegangsgegevens van zijn Klantenaccount (zoals wachtwoorden en/of andere gegevens) te beveiligen. Hij moet Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn toegangsgegevens of account. 

2.6. Het is de Klant verboden om op het platform data te verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en zakengeheimen. (iv) die virussen of andere schadelijke componenten bevat.


3. Bestelling en aanvaarding via het Platform

3.1. De klant krijgt via het Platform de mogelijkheid om een huur- en onderhoudscontract betreffende multifunctionele kopieertoestellen, printers en/of bijhorende software (hierna: “Producten” of “Product”) te sluiten met Konica Minolta.

3.2 De klant kiest in functie van de technische specificatie van een Product, de bijhorende opties, het afdrukvolume en de gepubliceerde prijzen op het Platform welke Producten het best aan zijn eisen en verwachtingen voldoen. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de klant op het Platform maakt. De klant moet op eigen risico de verenigbaarheid tussen de Producten en diens eigen interne it-systemen controleren. 

3.3. Door het bestelproces op het Platform te voltooien, doet de klant een bindend aanbod bij Konica Minolta tot het sluiten van een huur- en onderhoudscontract met Konica Minolta voor de gekozen Producten. Pas na aanvaarding van het aanbod door Konica Minolta, komt er tussen de klant en Konica Minolta een wederkerige online huur- en onderhoudsovereenkomst tot stand. 

3.4. Een loutere ontvangstbevestiging van de bestelling, houdt geen aanvaarding van het aanbod door Konica Minolta in. Een aanvaarding gebeurt enkel door een e-mail van Konica Minolta waarin uitdrukkelijk de aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd.

3.5. Konica Minolta heeft een discretionaire bevoegdheid om het aanbod van de klant al dan niet te aanvaarden. De situaties in artikel 2.3 geven aanleiding tot het weigeren van het aanbod door Konica Minolta.

3.6. Deze algemene voorwaarden dienen door de klant te worden geaccepteerd op het ogenblik van het plaatsen van een aanbod.


4. Vergoedingen

4.1. De klant heeft via het platform twee (2) opties om de betaling voor de huur en het onderhoud van de Producten uit te voeren:

4.1.1 De betaling van een maandelijkse forfaitaire vergoeding, ongeacht het aantal gemaakte afdrukken.

4.1.2 De betaling van een maandelijkse vergoeding mét op het einde van ieder kwartaal een afrekeningsfactuur van de meerafdrukken die zijn gemaakt bovenop het gekozen inbegrepen volume aan afdrukken op basis van de overeengekomen prijs per supplementaire afdruk. Indien er minder afdrukken worden gemaakt dan het gekozen volume aan afdrukken zal er geen afrekeningsfactuur plaatsvinden. 

4.2. De maandelijkse vergoeding is vooruit betaalbaar. 

4.3.De kosten tot terugname van de Producten op het einde van de overeenkomst zijn niet inbegrepen in de maandelijkse vergoeding en zullen supplementair door Konica Minolta worden gefactureerd aan de klant. Ook installaties van bijkomende toepassingen in het netwerk van de klant, verplaats¬ingen, verhuizingen (inclusief hijs- en takelwerken) toevoegingen, herinstallaties en verwijdering van persoonsgegeven op de harde schijf op einddatum, zijn niet inbegrepen in de maandelijkse vergoeding en zullen supplementair door Konica Minolta worden gefactureerd aan de klant.

4.4. De maandelijkse vergoeding is een bedrag exclusief papier, nietjes, BTW en auteursrechtelijke vergoedingen zoals Reprobel, Auvibel, etc..

4.5.KONICA MINOLTA is gerechtigd om ieder jaar de maandelijkse vergoeding te indexeren en dit ten vroegste één jaar na de inwerkingtreding van het contract. Deze prijsindexatie zal schriftelijk aan de klant worden aangekondigd vóór de toepassing ervan en zal worden gebaseerd op volgende formule:
P = Po X (0.2 + (0.5 x S/So) + (0.2 x deelindex 4 CPI/CPIo)+(0,1 x deelindex 7 CPI/CPIo)).
P= de nieuwe Prijs
Po=de prijs van toepassing bij de inwerkingtreding van het contract.
S= prognose index referteloonkost voor paritair comité 200 van de maand januari van het jaar waarin de prijsindexatie zal in werking treden. 
So = index referteloonkost voor paritair comité 200 van de maand januari van het jaar van inwerkingtreding van dit contract.
Deelindex 4 CPI = consumptieprijsindex „Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen” van de maand september van het jaar waarin de prijsindexatie wordt aangekondigd. 
Deelindex 4 CPIo = consumptieprijsindex „Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen” van de maand september van het jaar van inwerkingtreding van dit contract
Deelindex 7CPI= consumptieprijsindex “Vervoer” van de maand september van het jaar waarin de prijsindexatie wordt aangekondigd. 
Deelindex 7 CPIo = consumptieprijsindex “Vervoer” van de maand september van het jaar van inwerkingtreding van dit contract

4.6. De maandelijkse vergoeding blijft verschuldigd ook als de klant geen gebruik maakt van de Producten en/of het onderhoud.


5. Facturatie

5.1. De door de klant te betalen bedragen zullen binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum worden voldaan, zonder recht voor de klant op verrekening of compensatie. 

5.2. De maandelijkse betalingen worden, naar keuze van de klant, uitgevoerd via een kredietkaart of via een SEPA-mandaat. Via een SEPA-mandaat geeft de klant de machtiging aan Konica Minolta om aan de financiële instelling van de klant maandelijkse een opdracht te sturen om het verschuldigde maandelijkse bedrag in het kader van deze overeenkomst te debiteren van de bank- of girorekening van de klant. 

5.3 Elk factuurbedrag dat niet op de vervaldag aan KONICA MINOLTA betaald is wordt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % met een minimum van € 50.  Daarnaast is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, op elk onbetaald bedrag een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 12 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de algehele voldoening ervan. 

5.4 Klachten inzake de facturatie moeten per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na factuurdatum gemeld worden.

5.5. De klant aanvaardt dat de facturen via elektronische post kunnen verzonden worden naar het e-mailadres dat de klant hiervoor heeft opgegeven. Iedere e-mail die gericht is aan dit e-mailadres wordt onweerlegbaar vermoed te zijn ontvangen door de klant en geldt als ontvangstbewijs op datum van verzending.


6. Overdracht

6.1. De klant kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. 

6.2. Konica Minolta is gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst, inclusief de eigendom van de Producten over te dragen aan een derde (bv.leasingmaatschappij), die zich van rechtswege zal kunnen beroepen op alle rechten, aanspraken en verweermiddelen die voor Konica Minolta voortvloeien uit deze overeenkomst.

6.3. De klant bevestigt dat zij na kennisgeving van de overdracht van deze overeenkomst, (i) al hetgeen in deze overeenkomst ten behoeve van Konica Minolta is bepaald automatisch geacht wordt te zijn bepaald ten behoeve van de derde, en (ii) hij na kennisgeving van de overdracht, alle betalingen aan de derde zal verrichten, zonder verrekening, aftrek of compensatie

6.4. De kennisgeving als bedoeld in artikel 6.3. gebeurt middels uitdrukkelijke brief vanwege de derde en/of Konica Minolta dan wel middels facturatie van de eerste maandelijkse vergoeding door de derde.


7. Levering

7.1.De eventuele leveringstermijnen vermeld op het Platform zijn louter indicatief. Een eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door Konica Minolta.

7.2 De klant aanvaardt dat Konica Minolta de levering van de Producten kan laten uitvoeren door een onderaannemer. 

7.3. Op straffe van verval van verhaal, moet de klant elke niet-conformiteit en/of onvolledigheid van de Producten binnen de 5 werkdagen na levering melden aan Konica Minolta.


8. Aansprakelijkheid


8.1 De uit te voeren opdracht van Konica Minolta, betreft een middelenverbintenis dewelke Konica Minolta naar best vermogen en binnen haar technische mogelijkheden zal uitvoeren.

8.2. Konica Minolta is aansprakelijk en zal de klant vergoeden voor alle bewezen schade, uitgezonderd indirecte schade en gevolgschade (zoals winstverlies, verlies aan papier, etc.) die de klant lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan Konica Minolta toerekenbaar zijn tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. 

8.3. Behalve voor opzettelijke of zwaarwichtige tekortkomingen in hoofde van Konica Minolta, zal de aansprakelijkheid van Konica Minolta in uitvoering van deze overeenkomst beperkt worden tot een bedrag gelijk aan de betaalde maandelijkse vergoedingen gedurende een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de tekortkoming.

8.4. Alle omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid voor gevolg hebben dat de nakoming van deze overeenkomst niet van Konica Minolta kan worden gevergd (onder meer bij niet-levering door een leverancier van Konica Minolta, door het uitvallen van het netwerk van Konica Minolta, stakingen, edm.), gelden als niet-toerekenbare tekortkomingen die Konica Minolta bevrijdt van alle aansprakelijkheid. Konica Minolta zal de klant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen. 

8.5. De klant is exclusief verantwoordelijk voor het opslaan en het nemen van back-ups van eigen data of gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden met de Producten. 

8.6. De verantwoordelijkheid van Konica Minolta strekt zich enkel uit tot de Producten en het onderhoud erop. Konica Minolta blijft volledig vreemd aan het netwerk en andere goederen van de klant (software van de klant, netwerk, pc’s etc), waarvoor enkel laatstgenoemde aansprakelijk is (o.m. toekenning IP-adres). 


9. Eigendomsrecht

9.1 De Producten blijven ten allen tijde de exclusieve eigendom van Konica Minolta of de derde als bedoeld onder artikel 6. 

9.2. De klant zal de Producten niet (gedeeltelijk) onderverhuren, er zich niet (gedeeltelijk) van ontdoen, er geen zekerheid op vestigen of het op enige andere wijze ook bezwaren. 


10. Risico en verzekering

10.1 Vanaf het ogenblik dat het Product bij de klant geleverd worden, draagt deze laatste alle risico’s van beschadiging evenals van geheel of gedeeltelijk verlies en/of teloorgaan hiervan, en dit tot het moment waarop het Product terug in het bezit van Konica Minolta komt. 

10.2 Indien de klant, door welke oorzaak ook, definitief of tijdelijk verhinderd mocht zijn een deel of de totaliteit van de Producten te gebruiken (inclusief door beschadiging en/of (gedeeltelijk) verlies of tenietgaan van een Product), is de klant gehouden de maandelijkse vergoeding gedurende de gehele contractperiode te blijven voldoen, tenzij de omstandigheden uitsluitend zijn veroorzaakt door een zware fout of nalatigheid van Konica Minolta.

10.3 De klant is verplicht om op eigen kosten en risico de Producten te verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringmaatschappij tegen diefstal, verlies, beschadiging en burgerlijke aansprakelijkheid. Op verzoek van Konica Minolta  dient de klant het bewijs van dergelijke verzekering(en) te leveren. Bij gebrek aan bewijs, mag Konica Minolta de Producten op kosten van de klant laten verzekeren door een derde.

10.4 Ingeval van beschadiging of van gedeeltelijk of volledig verlies/tenietgaan van de Producten, zal Konica Minolta op kosten van de klant zorg dragen voor het herstel of de (gedeeltelijke) vervanging ervan. De factuur met betrekking tot deze herstelling en/of (gedeeltelijke) vervanging zal rechtstreeks door de klant aan Konica Minolta moeten worden betaald, zonder enige recht van de klant om afspraken met zijn verzekeringsmaatschappij in te roepen om niet of later te betalen. 

10.5. Alle vergoedingen die de verzekeringsmaatschappij krachtens de polis gehouden is te betalen in verband met het Product zullen rechtstreeks dienen uitbetaald te worden aan Konica Minolta op voorwaarde dat Konica Minolta nog niet integraal vergoed werd voor de schade m.b.t. deze schadepost op basis van artikel 10.4. 


11. Gebruikersverplichtingen 

11.1. De klant verbindt zich ertoe om:
 a) niets aan de Producten te wijzigen en de Producten niet te verplaatsen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Konica Minolta b) De Producten steeds stipt te gebruiken conform de handleiding en technische specificatie van de Producten en conform de aanwijzingen van de technici van Konica Minolta c) In de Producten uitsluitend de verbruiksproducten en wisselstukken van  Konica Minolta te gebruiken d) Te zorgen voor aangepaste elektrische leidingen en technische voorzieningen e) De nodige faciliteiten voor de aansluitingen op het netwerk te voorzien f) Konica Minolta te informeren over alle technische info die nuttig is om de Producten en de eventuele bijhorende software te installeren op het systeem en het netwerk van de klant 

11.2. Verplaatsingen van Producten naar een locatie buiten België is verboden

11.3. Daarnaast is de klant en de door de klant gevolmachtigde gebruiker onderworpen aan de volgende verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het Platform: 

a) de toegangsgegevens voor het gebruik van het Platform en moeten door de klant veilig worden opgeslagen en tegen toegang door onbevoegde derden worden beschermd.
b) De klant dient Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van de toegangsgegevens. Hetzelfde geldt voor alle andere risico's van misbruik waarvan de klant kennis krijgt en voor elke bedreiging van de veiligheid en integriteit van de gegevens op het Platform.
c)De klant mag een Product of diensten die worden aangeboden op het platform niet ter beschikking stellen van een derde .
d) Gegevens moeten door de klant op virussen of andere schadelijke componenten worden gecontroleerd voordat zij worden ingevoerd of verzonden naar het Platform. Daartoe moet de klant de meest recente antivirussoftware implementeren.
e) De overdracht, verwerking, opslag of verspreiding via het Platform van inhoud die onwettig of immoreel, seksueel expliciet of aanstootgevend is, of die geweld verheerlijkt, is verboden.

11.4.De klant zal Konica Minolta vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zij tegen Konica Minolta zouden instellen wegens een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden op het platform, veroorzaakt door handelingen  van de klant (of door een derde met toestemming van de klant). De klant is verplicht Konica Minolta onverwijld in kennis te stellen indien hij/zij het onmiddellijke gevaar van een dergelijke inbreuk opmerkt.


12. Duurtijd overeenkomst en voortijdige beëindiging

12.1.De overeenkomst start vanaf de 1ste van de maand volgend op de levering en installatie van de Producten bij de klant. 

12.2. Konica Minolta heeft het recht om een proportioneel deel van de maandelijkse vergoeding te factureren voor de dagen tussen de installatie van de Producten en de 1ste van de maand waarop de overeenkomst start. 

12.3. Behoudens in het geval van een voortijdige beëindiging van deze overeenkomst, zal deze overeenkomst eindigen bij het verstrijken van de huur-en onderhoudsperiode die de Klant op het platform heeft gekozen (“duurtijd”) en die door Konica Minolta werd aanvaard.

12.4. Indien de installatie van de Producten uitgesteld of vertraagd wordt ingevolge omstandigheden die uitsluitend te wijten zijn aan de klant, zal de facturatie aanvangen op de dag dat de installatie zou beëindigd geweest zijn zonder deze omstandigheden

12.5.De klant die na een ingebrekestelling van Konica Minolta weigert om bestelde Producten in ontvangst te nemen, begaat een ernstige wanprestatie dat aanleiding geeft tot een ontbinding van deze overeenkomst met bijhorende schadevergoeding lastens de klant berekend volgens artikel 12.6 en onverminderd de mogelijkheid van Konica Minolta om een schadevergoeding te vorderen voor de stallingskosten en andere bewaringskosten.

12.6. De klant is gerechtigd deze overeenkomst vóór het verstrijken van de duurtijd zonder enige reden te beëindigen tegen betaling van een eenmalige opzegvergoeding per aangetekende brief of per e-mail naar info@konicaminolta.be. Het bedrag van de opzegvergoeding is gelijk aan 100 % van de in deze overeenkomst bedongen maandelijkse vergoedingen tot aan de einddatum van deze overeenkomst, verminderd met hetgeen door de klant reeds effectief is betaald in uitvoering van deze overeenkomst. 

12.7..Konica Minolta en de klant zijn steeds gerechtigd de uitvoering van hun verplichtingen (inclusief onderhoudsdiensten) geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen; indien de andere Partij een wezenlijke (ernstige) tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst begaat en deze tekortkoming niet hersteld wordt binnen de 10 Werkdagen nadat zij daartoe schriftelijk is aangemaand. 

12.8 Konica Minolta en de klant zijn steeds gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in het geval (i) de wederpartij de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt (ii) de wederpartij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard (iii) de wederpartij haar bedrijfsactiviteiten of een substantieel deel daarvan staakt (ic) de wederpartij zich in een situatie van onvermogen bevindt.

12.9.Konica Minolta is gerechtigd om een schadevergoeding zoals berekend onder artikel 12.6 van deze overeenkomst te vorderen van de klant indien Konica Minolta de overeenkomst moet beëindigen op basis van artikel 12.7 of 12.8 van deze overeenkomst.

12.10 Indien de klant heeft gekozen voor de betaling van een maandelijkse forfaitaire vergoeding zonder periodieke afrekening (zie artikel 4.1.1), is Konica Minolta jaarlijks en ten vroegste één jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst, gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen wanneer zij vaststelt dat het maximum aantal afdrukken, berekend op jaarbasis voor dat Product, werd overschreden voor afgelopen jaar. In dit geval kunnen partijen in onderling overleg een nieuwe overeenkomst sluiten dat meer is aangepast aan het gebruik en de behoeften van de klant.


13. Betaling door derden

13.1.De klant die aangeeft dat de facturatie in het kader van deze overeenkomst dient te gebeuren aan een derde, ontslaat zichzelf niet van de betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst en is naast deze derde gehouden tot betaling. 


14. Auteursrechterlijke vrijwaring

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of goodwill die zouden voortvloeien uit het gebruik van de Producten (inclusief software) door de klant, zullen van rechtswege eigendom zijn/worden van Konica Minolta. De klant verbindt zich ertoe om deze rechten zonder kosten noch vergoeding over te dragen aan Konica Minolta.  

14.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op het platform en de inhoud ervan komen uitsluitend toe aan Konica Minolta Business Solutions Inc., Japan conform de gebruiksvoorwaarden op de website, waarmee de klant zich akkoord verklaart.


15. Teruggave van de Producten en toners

15.1 De klant heeft de verplichting om de Producten bij het einde van deze overeenkomst onmiddellijk terug te bezorgen aan Konica Minolta in de oorspronkelijk staat, uitgezonderd de normale slijtage als gevolg van de verhuring. 

15.2.De klant heeft de verplichting om de lege toners, drum en developers na gebruik terug te bezorgen aan Konica Minolta. Tegen betaling van een bijkomende vergoeding, kan Konica Minolta speciale dozen leveren met oog op de recyclage en het terugbezorgen ervan (clean planet program).

15.3. Bij gebrek aan vrijwillige teruggave van de gehuurde Producten, de lege toners, drum en developers, zal Konica Minolta op kosten van de klant deze goederen zélf terugnemen. 
15.4 De maandelijkse vergoedingen blijven verschuldigd totdat de Producten volledig terug in het bezit zijn van Konica Minolta.


16. Gegevensbescherming

Voor zover de levering van de diensten onder dit contract, de verwerking door Konica Minolta van persoonsgegevens namens de klant inhoudt treedt Konica Minolta op als verwerker van persoonsgegevens en stemt de Klant in met de verwerkersovereenkomst die is gepubliceerd op Verwerkersovereenkomst.pdf
Indien de klant bij het gebruik van het Platform persoonsgegevens verwerkt, is de klant er verantwoordelijk voor dat hij daartoe gemachtigd is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, en vrijwaart hij Konica Minolta tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband.


17. Onderhoud

17.1. KONICA MINOLTA verbindt zich ertoe naar best vermogen en zo spoedig mogelijk na verzoek, tegen de overeengekomen maandelijkse vergoeding het navolgend onderhoud te verrichten op de Producten: 

 a)het leveren van wisselstukken en verbruiksgoederen(toners, imaging unit, waste toner box, starters kit, fusing unit,maintenance kit en/of filters van het Product) naar eigen inzicht en voor zover technisch noodzakelijk voor het behoorlijk functioneren van het Product. Konica Minolta is niet gehouden tot het leveren van een voorraad toners op stock maar zal toners enkel leveren indien de bestaande toners in het toestel bijna leeg zijn.
b) het opheffen van storingen op het Product voor zover dit niet te wijten is aan een verkeerd, excessief of abnormaal gebruik van het Product door de klant. 

17.2. Alle onderhoudswerkzaamheden zullen door Konica Minolta verricht worden binnen haar normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De normale werkuren van Konica Minolta zijn van 08.30u tot 17.00u, exclusief weekeinden en feestdagen

17.3 Onderstaande werkzaamheden maken geen deel uit van het onderhoud door Konica Minolta, maar kunnen bijkomend uitgevoerd worden tegen betaling van een bijkomende vergoeding aan het toepasselijke uurtarief:

- Alle werken die noodzakelijk zijn ten gevolge van een verkeerd, excessief of abnormaal gebruik van het Product door de klant, zijnde onder meer het gebruik van het Product in strijd met de gebruikersverplichtingen beschreven in artikel 11 van deze overeenkomst.
- De werken die het gevolg zijn van wijzigingen die de klant heeft doorgevoerd op zijn IT-systeem of netwerk zoals bv. vervangen server, update systeemsoftware, veranderen van internetprovider, afwijken van de minimale technische eisen, aansluiting op niet gekende of niet goedgekeurde randapparatuur, etc. 
- De onderhoudswerken buiten de normale werkuren als voorzien in artikel 17.2.

17.4 Bij levering van de Producten is standaard een gratis basisinstructie voorzien. Bijkomende opleiding is mogelijk op vraag van de klant mits betaling door laatstgenoemde van de op dat ogenblik gebruikelijke tarieven.

17.5.Indien Konica Minolta door toedoen van de klant wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten daaraan verbonden aan de klant in rekening kunnen worden gebracht.


18. Software licenties

18.1  Indien de klant via het Platform heeft geopteerd om software te huren, dan zal Konica Minolta de klant voorzien van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Gebruik in deze overeenkomst impliceert het opslaan, laden, installeren, openen, uitvoeren of weergeven van de software.  

18.2. Konica Minolta en\of licentiegevers van Konica Minolta behouden alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van en met betrekking tot deze software. 

18.3 De klant zal deze software enkel voor eigen interne bedrijfsvoering gebruiken. Het is de klant in ieder geval verboden om deze software aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, te leasen  of hiervoor een sublicentie af te sluiten met derden. De huurder onthoudt zich van alle handelingen die bestaan in het wijzigen, vertalen of omzetten in een andere programmeertaal van de software of om deze te veranderen, te ontmantelen, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen, of om derden toe te staan een van deze acties uit te voeren op de software. 

18.4 De klant verklaart zich akkoord om de software te gebruiken overeenkomstig de licenties en/of de gebruiksvoorwaarden die gedurende de installatie van de software op de display van het hardware Product zijn weergegeven en die uitgaan van eventuele licentiegevers van Konica Minolta (de zogenaamde “EULA”)

18.5.Konica Minolta levert de software “zoals het is” en geeft geen garantie dat de software geschikt is voor een bepaald doel of gebruik.


19. Software onderhoud

19.1 Indien de klant via het Platform heeft geopteerd om software te huren, dan bevat de maandelijkse prijs tevens het software-onderhoud gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

19.2 Het software-onderhoud heeft betrekking op de ter beschikking stellen van updates én het opheffen van Software storingen voor zover die storingen toerekenbaar zijn aan Konica Minolta.

19.3 De ter beschikking stelling van upgrades en alle handelingen die Konica Minolta dient uit te voeren tot installatie van updates of upgrades zijn bijkomend op het maandelijks bedrag te betalen door de klant, evenals alle handelingen van Konica Minolta tot het opheffen van software storingen die toerekenbaar zijn aan de klant. 

19.4.Konica Minolta is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van een weigering van een klant tot het installeren van updates of upgrades en in het algemeen voor het niet naleven van een technisch advies vanwege Konica Minolta.


20. Slotbepalingen
 

20.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

20.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op of verband houden met deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid, naar keuze van de verzoekende partij, van de rechtbanken van Brussel of Antwerpen, 

20.3 Aangezien de klant bij het gebruik van het Platform steeds handelt voor beroepsmatige doeleinden, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de niet-toepasbaarheid van artikelen XII.6§1, 8° XII.7 § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek van Economisch Recht.

20.4. Indien een bepaling in deze overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst of het resterende deel van de bepaling onverminderd van kracht. Een dergelijke ongeldige bepaling zal worden vervangen door een andere bepaling die overeenstemt met de bedoeling van deze bepaling en de overeenkomst.

20.5. Een wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts geldig indien dit online of schriftelijk door alle betrokken Partijen is geaccepteerd. 

 

Terug naar de startpagina