Globaal Beschermingsbeleid voor Persoonsgegevens

Als groeiende internationale onderneming die actief is op diverse bedrijfsterreinen beseffen wij, de Konica Minolta Groep, heel goed dat het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers ons meest waardevolle bezit is. De Konica Minolta Groep beseft ook dat we niet alleen de beste producten en diensten moeten leveren, maar ook dat we moeten voldoen aan de strengste normen als het aankomt op naleving, beveiliging en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De Konica Minolta Groep verplicht zich om de privacy van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers te respecteren en om de persoonsgegevens van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers te beschermen. 


Beleid ten aanzien van GDPR

Als groeiende internationale onderneming die actief is op diverse bedrijfsterreinen beseffen wij, de Konica Minolta Groep, heel goed dat het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers ons meest waardevolle bezit is. De Konica Minolta Groep beseft ook dat we niet alleen de beste producten en diensten moeten leveren, maar ook dat we moeten voldoen aan de strengste normen als het aankomt op naleving, beveiliging en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Konica Minolta Groep verplicht zich om de privacy van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers te respecteren en om de persoonsgegevens van onze klanten, zakenpartners, managers en medewerkers te beschermen.

 

Draagwijdte en toepasselijkheid van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op ons, Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) en alle gelieerde bedrijven (“bedrijven binnen de Groep Konica Minolta”) en onze managers en medewerkers. “Konica Minolta en bedrijven van de Groep (“Konica Minolta Groep”) stellen interne regels op zoals regelingen en procedures overeenkomstig dit beleid en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd. 

Dit beleid bevat de fundamentele beginselen van de gegevensbescherming en standaarden van gegevensbeveiliging en staat borg voor de naleving van nationale en internationale wetten op vlak van gegevensbescherming die overal in de wereld van toepassing zijn. Bijgevolg omvat dit beleid de internationaal geaccepteerde beginselen van gegevensbescherming, die niet bedoeld zijn ter vervanging, maar als aanvulling op de nationale gegevensbeschermings- en privacywetgeving (“nationale wetgeving”). Dat betekent dat de inhoud van dit beleid moet worden nageleefd, tenzij nationale wetgeving anders voorschrift.

Dit beleid omvat elke verwerking van persoonsgegevens. Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, telefoonnummer) Persoonsgegevens “verwerken” betekent “opslaan, bewaren, ordenen, bijwerken, opvragen, wijzigen, gebruiken of verstrekken”.

 

De beginselen voor verwerking van persoonsgegevens van de Konica Minolta Groep

 • Rechtmatigheid, redelijkheid en transparantie
  Persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier om de individuele rechten te beschermen van de personen van wie de gegevens zijn (hierna: “betrokkene”).
 • Beperking voor een specifiek doeleinde 
  Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden niet verwerkt op een wijze die in strijd is met deze doeleinden. 
 • Nauwkeurigheid van gegevens / actualiteit van gegevens
  De verwerking van persoonsgegevens moeten nauwkeurig gebeuren en indien nodig up-to-date worden gehouden. De Konica Minolta Groep treft alle redelijke maatregelen om onverwijld onnauwkeurigheden te wissen of te corrigeren.
 • Gegevensbesparing / gegevensminimalisering
  De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt worden tot wat noodzakelijk is tot verwezenlijking van het vooraf omschreven doel. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen.
 • Rechten van betrokkenen
  De Konica Minolta Groep respecteert de rechten van alle betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Betrokkenen hebben het recht toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, te vragen om deze te verbeteren en/of te verwijderen.
 • Wissing
  Konica Minolta Groep heeft termijnen vastgelegd gedurende dewelke  persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen. De Konica Minolta Groep verwijdert persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Tevens worden persoonsgegevens verwijderd indien een gegeven toestemming door de betrokkene werd ingetrokken, tenzij er een legitieme reden bestaat om de persoonsgegevens niet te verwijderen. 
 • Gegevensbeveiliging
  Persoonsgegevens worden veilig verwerkt. Rekening houdend met het risico worden technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen ongeoorloofde verwerking of wijziging, en tegen verlies of vernietiging of niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt zijn. De Konica Minolta Groep garandeert blijvende integriteit, beschikbaarheid, geheimhouding en authenticiteit. De Konica Minolta Groep garandeert de weerbaarheid van onze systemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. In het geval van een incident is de Konica Minolta Groep in staat om de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens op tijd te herstellen. 
 • Standaard ingebouwde gegevensbescherming
  Nieuwe producten zullen worden ontwikkeld volgens het principe van standaard ingebouwde gegevensbescherming. De Konica Minolta Groep neemt de technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat, standaard, alleen de persoonsgegevens zullen worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor een bepaald doel.

Organisatie van de gegevensbescherming binnen de Konica Minolta Groep

Elk bedrijf binnen de Konica Minolta Groep wijst een gekwalificeerde persoon aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering en naleving van bovengenoemde beginselen.Persbericht:
https://newsroom.konicaminolta.nl/nl-be

Contact

Filip Dhondt
IT Service Delivery & Data Protection Coördination Manager
Excelsiorlaan 10,  1930 Zaventem, Belgium
Téléphone: +32 2 717 08 18
E-mail: Filip.Dhondt@konicaminolta.be