Privacybeleid (Versie 25.05.2018)

Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Konica Minolta en uw rechten in het kader van de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en data protection officer voor gegevensbescherming


De verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 4, Paragraaf 7 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) van de EU berust bij:

Konica Minolta Business Solutions Belgium NV/SA

Berkenlaan 8 A-B, 1831 Machelen, Belgium
Telefoon: +32 2 717 08 11
E-mail: info@konicaminolta.be

Voor vragen in verband met gegevensbescherming contacteert u best onze data protection officer:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telephone: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection@konicaminolta.eu
 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • toegang tot informatie over de categorieën van verwerkte gegevens, de verwerkingsdoeleinden, ontvanger of categorieën van ontvangers van uw gegevens, en de geplande bewaartermijn (Artikel 15 van de AVG)

 • rechtzetting van onjuiste of onvolledige gegevens en/of de wijziging hiervan (Artikel 16 van de AVG)
 • verwijdering van gegevens volgens Artikel 17 van de AVG, in het bijzonder als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het vooropgestelde doel of onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming intrekt of bezwaar aantekent tegen de verwerking 
 • beperking van de gegevensverwerking volgens Artikel 18 van de AVG in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als de verwijdering niet langer mogelijk is of de verwijderingsverplichting van toepassing.
 • te vragen dat wij de door u verstrekte gegevens aan u of aan derden bezorgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm volgens Artikel 20 van de AVG inzake dataportabiliteit
 • om redenen die voortvloeien uit uw bepaalde situatie, het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens omwille van een gerechtvaardigd belang (Artikel 21, Paragraaf 1 van de AVG) 
 • intrekking van uw toestemming die op gelijk welk moment in de toekomst van kracht zal worden (Artikel 7, Paragraaf 3 van de AVG); dit geldt uiteraard ook voor de intrekking van toestemmingen die u ons verleende vóór de AVG van kracht werd
 • volgens Artikel 77 van de AVG een klacht over de gegevensverwerking indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie
Verzamelen van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt
Als u onze website enkel gebruikt voor informatiedoeleinden, d.w.z. als u zich niet inschrijft of anderszins informatie aan ons bezorgt, zullen we enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Deze gegevens zijn nodig vanuit technisch oogpunt om onze website te kunnen bekijken. Ze zijn ook nodig om de stabiliteit en veiligheid van onze website te verzekeren (de rechtsgrond hiervoor is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter f van de AVG). Het betreft volgende gegevens:
 • IP-adres
 • Datum en uur van uw verzoek 
 • Land van oorsprong van uw verzoek 
 • Gevraagde content (specifieke webpagina)
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • Website vanwaar het verzoek werd gedaan 
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware 
 • Datavolume dat in elk geval wordt verzonden
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Sommige diensten die op onze website worden aangeboden, kunnen enkel worden verstrekt als we u kunnen contacteren. Dit betekent dat uw gebruik van deze diensten afhankelijk is van het verstrekken van specifieke persoonlijke (contact)gegevens aan ons. We verzamelen, gebruiken en verwerken deze gegevens enkel voor zover dat nodig is om de respectieve diensten te verstrekken. Als u ons contacteert via e-mail of een contactformulier, worden de door u ingevulde gegevens (uw e-mailadres en andere gegevens die u ons uit vrije wil meedeelt, zoals uw naam/telefoonnummer) door ons bewaard, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken en eventuele vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die we over u bewaarden, wanneer die niet langer nodig zijn. We beperken de verwerking in geval van wettelijke bewaarverplichtingen. We verwerken uw gegevens volgens Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter f van de AVG.

Verwerkingsdoel, rechtsgrond en bewaartermijn
Als we uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, doen we dat volgens Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter a van de AVG. Als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op basis van uw aanvraag, zal de verwerking wettelijk gebaseerd zijn op Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter b van de AVG. In die gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, gebeurt de verwerking volgens Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter c van de AVG. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of derden te beschermen, en als de belangen, basisrechten en vrijheden van de datasubjecten waarvoor persoonsgegevens moeten worden beschermd, tegelijkertijd geen voorrang hebben op ons gerechtvaardigd belang, gebeurt de verwerking volgens Artikel 6, Paragraaf 1, Letter f van de AVG. 
Tenzij anders vermeld, verwijderen we persoonsgegevens volgens Artikel 17 en 18 van de AVG of beperken we de verwerking ervan. We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zolang die nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Gegevens die niet langer nodig zijn voor het vooropgestelde doel, worden regelmatig verwijderd tenzij een tijdelijke verwerking nodig is omwille van andere wettelijk toegestane doeleinden. 
Om wanbetalingen te voorkomen kunnen we in afzonderlijke gevallen kredietcontroles uitvoeren alvorens een contract te sluiten en in het kader van wijzingen van het relevante contract, als we diensten moeten verstrekken die pas later worden gefactureerd. We beschermen onszelf tegen wanbetalingen door dergelijke kredietcontroles uit te voeren. Op basis van een rating (profilering) gaan we na in welke mate klanten hun contractuele betalingsverplichtingen nakomen; deze ratings helpen ons bij onze besluitvorming. De ratings zijn gebaseerd op een erkende mathematisch-statistische methode. We bewaren de resultaten van kredietgegevens 365 dagen lang.
We maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden aangemaakt wanneer u met uw browser een website bezoekt. Ze worden door die website gebruikt om specifieke informatie te verzenden. De meeste cookies die we gebruiken, worden verwijderd aan het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan en laten ons toe om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). Klik op deze link voor informatie over de cookies die we gebruiken en hun respectieve levensduur. U kunt uw cookievoorkeuren instellen in de browser die u gebruikt en u kunt het gebruik van cookies weigeren of uw weigering beperken tot de cookies van andere partijen, zogenaamde derdencookies. Uw cookievoorkeuren kunnen er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 

Ontvangers van uw gegevens
Over het algemeen verkopen of lenen we geen gebruikersgegevens uit. Buiten het toepassingsgebied van deze privacyverklaring verzenden we gegevens enkel naar derden als dat nodig is om de relevante, door u aangevraagde dienst te verstrekken. Om onze diensten te verstrekken werken we samen met partners. Deze laatsten voeren diensten voor u uit op hun eigen verantwoordelijkheid/in verband met uw contract met ons. U kunt deze diensten bestellen en instemmen met het gebruik van deze partner, m.a.w. het gebruik is gebaseerd op uw wettelijke toestemming. Op het vlak van Marketing, Sales, IT, Logistics en HR werken we ook samen met verwerkers volgens Artikel 28 van de AVG. Deze verwerkers worden zorgvuldig door ons geselecteerd. We blijven verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens in geval van verwerking door een verwerker. In andere gevallen verzenden we gegevens naar overheidsinstanties op hun verzoek. Dit gebeurt echter alleen als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals een gerechtelijk bevel. 

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
We verwerken uw gegevens voornamelijk in Nederland & Duitsland en andere Europese landen (EU/EER). In zeer beperkte, bijzondere gevallen kunnen uw gegevens uitzonderlijk worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (d.w.z. in zogenaamde derde landen); dit zal dan enkel gebeuren op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, dit een juridisch doel dient of nodig is om onze diensten aan u te kunnen verstrekken. Als we in dergelijke uitzonderlijke gevallen gegevens verwerken in derde landen, zal dit gebeuren volgens specifieke maatregelen (d.w.z. op basis van het bestaan van een adequaatheidsbeslissing van de EU-commissie of gepaste waarborgen, Artikel 44 ev. van de AVG). 

Reclame/tracking

1. Webanalytics

   a) Gebruik van Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die deze cookies opleveren over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter ingeschakeld is op deze website, zal Google uw IP-adres eerst verkorten in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres zal enkel naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden verkort in uitzonderlijke gevallen. In naam van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen en rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten te verstrekken in verband met de website- en internetgebruik voor de operator van de website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, zal niet met andere gegevens van Google worden gebundeld. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw voorkeuren aan te passen in uw browsersoftware; let wel: in dat geval is het mogelijk dat u geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt ook het verzenden van de door de cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en zijn verwerking van deze gegevens voorkomen door de browserplug-in op de volgende link te downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de ‘AnonymizeIP()’-functie. IP-adressen worden verkort voor de verdere verwerking, zodat ze niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gelinkt. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke verwijzing bevatten zullen die dus onmiddellijk worden uitgesloten en zullen de persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd.
We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren op regelmatige basis. De aldus bekomen statistieken maken het mogelijk om ons product te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor u als gebruiker. In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, zal Google het EU-US Privacy Shield naleven (zie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Informatie over de derdenprovider: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Meer informatie over de gebruiks- en privacyvoorwaarden is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter f van de AVG.

  b) Gebruik van Hotjar
Wij hebben Hotjar ingeschakeld om onze service te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologie om de data van de gebruikers, geanonimiseerd, van onze website te verzamelen en te bewaren in een on-identificeerbare vorm. Doel is om gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Het is Hotjar contractueel verboden de verzamelde data op welke manier dan ook te verkopen. 
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

   c) Gebruik van Google Adwords en remarketing
We maken gebruik van de Google Adwords-diensten om op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke producten, met behulp van reclamehulpmiddelen (het zogenaamde Google Adwords). Deze reclamemedia worden via zogenaamde ‘ad servers’ verstrekt. ‘Ad server’-cookies worden gebruikt bij het evalueren van prestatieparameters (bv. reclame-indrukken, clicks of conversies). Zo kunnen we het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen bepalen. Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, zal Google Adwords een cookie opslaan op uw toestel. Deze cookie slaat de analysewaarden (unieke cookie-ID, aantal reclame-indrukken per plaatsing (frequentie), laatste indruk en opt-out-informatie (een label dat de gebruiker geen reclame meer wenst te ontvangen) op. Cookies van Google Adwords vervallen doorgaans na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren, maar laten Google Adwords wel toe om uw browser opnieuw te herkennen. Als u specifieke pagina’s op de website van een Adwords-klant bezoekt, kunnen Google en de klant zien dat u naar die website werd doorverwezen door op een advertentie op de website van de klant te klikken. Als Adwords-klant bezorgt Google ons een statistische beoordeling. Op basis van deze beoordeling kunnen we de efficiëntie van onze reclameactiviteiten meten. We ontvangen geen verdere gegevens en kunnen u in het bijzonder niet identificeren op basis van deze informatie. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter a en f van de AVG.
De website maakt ook gebruik van remarketing. Remarketing maakt specifieke reclame op basis van interesses mogelijk over heel het Google Display Network, gebaseerd op eerder bezochte websites. Cookies worden gebruikt om remarketing-gegevens te verzamelen. Wij en derdenproviders, waaronder Google, maken gebruik van eerstepartijcookies (bv. cookies van Google Analytics) in combinatie met derdencookies (bv. dubbelklikcookies) om advertenties te richten, optimaliseren en in te lassen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Via de opgeslagen cookies verzamelt en beoordeelt Google uw gebruikersgedrag wanneer u verschillende websites bezoekt. Advertenties van Konica Minolta kunnen dus door Google of derdenproviders worden getoond, ook op andere websites. Naar eigen zeggen bundelt Google de hier verzamelde gegevens niet met persoonsgegevens over u die Google kan opslaan. Google vestigt meer bepaald de aandacht op zijn gebruik van pseudonimisering. Als u geen reclame op maat van uw interesses wilt zien, kunt u cookies uitschakelen in uw browser of Google dit laten weten via de volgende link https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Op https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://services.google.com/sitestats/en.html vindt u meer informatie over privacy bij Google.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter a en f van de AVG.

   d) Facebook pixel
Wij gebruiken de diensten van het sociale netwerk Facebook Inc. (Facebook) en zetten een Facebookpixel op onze Facebookpagina. Dit is een marketing service dat wordt aangeboden door Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). Hiermee wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Dit geeft ons de mogelijkheid om bepaalde bezoekers aan onze website, die ook Facebook gebruiken, gepersonaliseerde en op belangstelling gebaseerde advertenties te tonen. De Facebookpixel maakt het ook mogelijk om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze op een Facebookadvertentie geklikt hebben. Door de Facebookpixel kunnen we nagaan hoe onze marketingacties worden gebruikt en ze waar nodig aanpassen. U kunt bezwaar maken tegen Facebooks analyse van uw gebruikersgedrag en tegen het tonen van aanbevelingen gebaseerd op uw belangstelling (‘opt out’). U kunt hier bezwaar aanmaken: Facebook deactiveren
 
De informatie die via de pixel is vergaard kan door Facebook Ireland Limited worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Facebook Ireland Limited gebruikt worden voor hun eigen reclamedoeleinden of voor de reclamedoeleinden van derden. Zo kan Facebook Ireland Limited de specifieke interesses precies afleiden, bijvoorbeeld uit het surfgedrag op deze website, en de zo verkregen informatie dan gebruiken om te adverteren met producten en diensten van derden. Facebook Ireland Limited kan de informatie verkregen via de pixel ook koppelen aan andere door Facebook Ireland Limited over jou verkregen informatie via andere websites en/of in samenhang met het gebruik van het Facebook sociale netwerk, zodat een profiel over u bij Facebook Ireland Limited kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Hier kunt u meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook Ireland Limited vinden: https://www.facebook.com/policy.php.

   e) LinkedIn: het bijhouden van conversies
Deze website gebruikt de techniek van analyse en het bijhouden van conversies van het LinkedIn platform  (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS). Hiertoe wordt een cookie in uw browser opgeslagen waardoor LinkedIn u kan herkennen als u een website bezoekt. LinkedIn gebruikt deze gegevens om anoniem verslag aan ons te doen over hoe u op de advertenties reageert en hoe u met onze website omgaat. Deze technologie van LinkedIn zorgt ervoor dat u meer relevante advertenties te zien krijgt die gebaseerd zijn op uw interesses. Verder stuurt LinkedIn ons anonieme rapporten met samenvattingen over hoe u op advertenties reageert en hoe u met onze website omgaat.
U kunt bezwaar maken tegen LinkedIns analyseren van uw gebruikersgedrag en tegen het tonen van aanbevelingen gebaseerd op uw belangstelling (‘opt out’). Ga daarvoor naar deze link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 
De rechtsgrond voor het gebruik van LinkedIns bijhouden van conversie is Art. 6 (1f) GDPR; het legitiem belang is dat het ontwerp van de website gebaseerd is op vereisten en op statistische analyse.

2. Nieuwsbrief

Konica Minolta heeft een nieuwsbrief voor klanten en geïnteresseerde gebruikers. U hoeft enkel uw e-mailadres in te vullen om in te schrijven op deze nieuwsbrief. Het invullen van de gemarkeerde velden is vrijwillig en de gegevens worden gebruikt om u persoonlijk aan te schrijven. Inschrijven voor de nieuwsbrief gebeurt met een zogenaamde ‘double opt-in’. Eens u ingeschreven bent, sturen we u een e-mailbericht naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin we u vragen om te bevestigen dat u de informatie wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet bevestigt door op de link in het e-mailbericht te klikken, zal de link worden uitgeschakeld en zullen uw gegevens worden verwijderd. Als u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief, zal u toegang krijgen tot de volgende informatie: 
 • Nieuws en informatie over het productassortiment van Konica Minolta 
 • Exclusieve uitnodigingen voor evenementen, beurzen en webinars 
 • Verzending van getuigenissen en succesverhalen 
 • Markttrends onder de vorm van studies, marktonderzoek en witboeken 
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan klantentevredenheidsenquêtes 
Als onderdeel van het inschrijvingsproces slaan we de door u gebruikte IP-adressen op, alsook de data waarop u zich inschreef en uw inschrijving bevestigde. Als u ons uw toestemming geeft, zullen we uw gebruikersgedrag beoordelen in verband met onze websites en de nieuwsbrief die we u sturen, en dit koppelen aan uw e-mailadres/gebruikersprofiel in onze databank. We bewaren ook informatie over de browser die u gebruikt, de instellingen van uw besturingssysteem en informatie over de internetverbinding die u gebruikt om onze website te bezoeken. De nieuwsbrief die we u toesturen, bevestigt ons dat u deze ontvangt en leest; hij levert ook informatie op over de links in onze nieuwsbrief waarop u klikt. We bewaren ook welke onderdelen van onze website en onze apps u bezoekt. Door een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken willen we onze advertenties afstemmen op uw interesses en de producten op onze website optimaliseren voor u. 
Onze nieuwsbrief bevat informatie en nieuws over Konica Minolta Business Solutions Belgium NV en andere ondernemingen van de groep (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG en Konica Minolta Sensing Europe B.V.). 
Om u een idee te geven van onze nieuwsbrief vindt u hier een voorbeeld.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail verzenden naar online(at)konicaminolta.be of de contactgegevens uit de verklaring op de site gebruiken. 
We verwerken uw gegevens overeenkomstig Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter a van de AVG.

Gebruik van Marketo
We maken gebruik van Marketo voor inschrijvingen op onze nieuwsbrief en om u informatie te sturen. Marketo helpt ons gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website en communicatieactiviteiten, zodat we onze diensten/producten kunnen optimaliseren en aan e-mailmarketing en verkoopactiviteiten kunnen doen. De verwerking is deels geautomatiseerd, om specifieke persoonlijke aspecten te kunnen beoordelen. Marketo vangt uw IP-adres op en maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen – zie hierboven) om het gebruik van onze website te traceren en analyseren, zodat we informatie kunnen verstrekken op maat van de interesses van de gebruiker. De door de cookies verzamelde informatie wordt naar een server van Marketo verzonden (in de EU/EER) en daar opgeslagen. Marketo gebruikt deze informatie in onze naam om het websitegebruik van geregistreerde personen te beoordelen en om rapporteren over websiteactiviteiten op te stellen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen in uw browsersoftware. Uw cookievoorkeuren kunnen er echter toe leiden dat u niet alle online functies van onze website kunt gebruiken. In uitzonderlijke onvoorziene gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, zal Marketo het EU-US Privacy Shield naleven (zie www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). We hebben met Marketo ook een overeenkomst gesloten in verband met de AVG.
Informatie over de derdenprovider: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; de privacyverklaring van Marketo is hier te vinden: https://documents.marketo.com/legal/privacy/
De rechtsgrond voor het gebruik van Marketo is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter f van de AVG.

Online aanwezigheid in social media
Als websitebeheerder gebruiken we binnen sociale netwerken de diensten van online platforms om de gebruikers die op deze platforms actief zijn, te informeren over aanbiedingen en diensten die Konica Minolta biedt om zo direct via de platforms te kunnen communiceren als de gebruikers daarin geïnteresseerd zijn. Zo versterken de social mediakanalen onze online aanwezigheid en ze bieden geïnteresseerden die dit soort informatie graag zien een alternatief kanaal om te communiceren.
We hebben nu onze eigen online profielen binnen de volgende netwerken: Als het betreffende Konica Minolta social mediaprofiel wordt opgeroepen in uw netwerk, gelden de algemene (bedrijfs-)voorwaarden en het gegevensverwerkingsbeleid van de betreffende beheerder.
Wij hebben geen enkele invloed op het verzamelen van gegevens en het verdere gebruik daarvan door sociale netwerken. We weten alleen dat uw gegevens zullen worden gebruikt voor marktonderzoek en reclame en dat gebruiksprofielen worden aangemaakt afgeleid van uw gebruikersgedrag en de interesses die daaruit blijken. Daar komt bij, dat ook aanvullende reclame over veronderstelde interesses ingezet kan worden. Dat gebeurt meestal door het opslaan van cookies op uw computer.
We willen u er daarom expliciet van bewust maken dat gegevens van gebruikers (bijvoorbeeld persoonlijke informatie en IP-adressen) door de netwerkbeheerders zullen worden opgeslagen conform hun beleid op gegevensgebruik en gebruikt voor zakelijke doeleinden. We willen u er ook op attent maken dat uw data buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden als onderdeel van deze activiteiten. Providers uit de VS die gecertificeerd zijn onder het ‘Privacy Shield’, komen overeen te voldoen aan de EU normen betreffende gegevensbescherming.
We verwerken de gegevens van Konica Minolta’s social media platformgebruikers slechts in zoverre, dat deze gebruikers contact met ons kunnen opnemen en met ons kunnen communiceren via commentaren of rechtstreekse berichten. U kunt uw persoonlijke rechten doen gelden tegen ons (zie ook punt II van uw rechten) en tegen de provider van het sociale netwerk.
Het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op ons legitiem belang. Dat is het effectief informeren en communiceren met gebruikers in overeenstemming met art. 6 (1f) GDPR.  Als u om toestemming voor gegevensverwerking gevraagd wordt door de betrokken providers (d.w.z. gevraagd wordt toestemming te geven, bijv. door een vink in een vak te zetten of ergens op te klikken), dan is de wettelijke basis het verwerking in overeenstemming met art. 6 (1a) GDPR.

Opt-out mogelijkheden in sociale netwerken 
Als u lid bent van een sociaal netwerk en u wilt niet dat het platform gegevens verzamelt over u via onze website op het sociale netwerk en linkt aan de opgeslagen gegevens op het betreffende netwerk, moet u uitloggen van het betreffende netwerk voordat u naar onze website gaat, opgeslagen cookies op uw apparaat wissen en dan uw browser sluiten en weer openen. Als u dan weer inlogt, herkent het netwerk u als een specifieke gebruiker.
Ga naar de informatie bij de links van de providers hieronder voor een uitgebreide beschrijving van de betreffende verwerkingsactiviteiten en opt-out opties.
Wilt u nog meer informatie of wilt u rechten als gebruiker uitoefenen? We maken u erop attent, dat de meest efficiënte manier om dat te doen is door naar de providers zelf te gaan. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en zij kunnen direct relevante maatregelen nemen en informatie verschaffen. Mocht u meer hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Bovendien bieden Europese marketeers een nieuwe manier van opt-out onder de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/. Dit is een initiatief bedoeld om de kwestie van online adverteren duidelijker uit te leggen. In het ‘Your Online Choices’- stuk  http://www.youronlinechoices.com/ vind u een overzicht van providers van wie ju het online adverteren aan en uit kunt zetten. Hiertoe behoren ook Facebook, Google en Taboola.

YouTube
Onze website bevat YouTube-video’s. Die zijn opgeslagen op www.Youtube.com, maar kunnen rechtstreeks op onze website worden afgespeeld. Wanneer we video’s toevoegen aan onze website, gaat dat gepaard met geavanceerde gegevensbeschermingsfuncties. Dit betekent dat er geen gegevens over u naar YouTube worden verzonden als u geen video’s afspeelt. Als u echter wel video’s afspeelt, zullen er gegevens naar YouTube worden verzonden. YouTube ontvangt in eerste instantie de informatie die u opvroeg op de betreffende pagina op onze website. Er kunnen ook andere gegevens naar YouTube worden verzonden, waarvan we geen weet hebben. In dat geval hebben we ook geen invloed op de verzending van gegevens. Als u inlogt op YouTube, worden de verzonden gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dat niet wenst, moet u uitloggen uit YouTube alvorens video’s af te spelen op onze websites. YouTube bewaart uw gegevens als een gebruikersprofiel en gebruikt die voor reclamedoeleinden en marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Een dergelijke beoordeling kan in het bijzonder worden gebruikt voor gerichte reclame (zelfs in het geval van gebruikers die niet ingelogd zijn). YouTube verleent u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de aanmaak van gebruikersprofielen; dit bezwaar moet rechtstreeks bij YouTube worden ingediend. 
In de privacyverklaring van YouTube vindt u meer informatie over het doel en toepassingsgebied van het verzamelen en verwerken van gegevens, naast bijkomende informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-US Privacy Shield www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
De rechtsgrond voor het plaatsen van YouTube-video’s is Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, Letter f van de AVG.


Konica Minolta heeft het volgende internationaal beleid uitgewerkt in het kader van de GDPR:

https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html